Call: +255 22 2668992

Elieza Yusufu Musana

Faculty Member

Department of Geography

Elieza Yusufu Musana

Assistant Lecturer